Skip to content Skip to footer

Privatumo politika

MB „Saramedica“ gerbia savo pacientų ir kitų fizinių asmenų, kurių asmens duomenis tvarko, teisę į privatumą bei duomenų apsaugą, todėl stengiasi užtikrinti tinkamą mūsų tvarkomų asmens duomenų apsaugą ir saugumą. Šioje privatumo politikoje MB „Saramedica“ pateikia pagrindinę informaciją pacientams apie tai, kokius jų asmens duomenis ir kokiais tikslais ji tvarko, taip pat nurodo, iš kur ji gauna pacientų duomenis ir kam gali juos perduoti, kaip užtikrina asmens duomenų apsaugą ir saugumą, pateikia kitą informaciją pacientams apie jų asmens duomenų tvarkymą.

Ši privatumo politika yra parengtas remiantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau- Reglamentas).

MB „Saramedica“ turi teisę iš dalies arba visiškai savo nuožiūra keisti šios privatumo politikos nuostatas,  informuodama apie tai duomenų subjektus savo interneto svetainėje arba susisiekdama elektroniniu paštu.

Kas yra Jūsų duomenų valdytojas?

Pacientų asmenų duomenų valdytojas yra MB „Saramedica“, kodas 305577457, buveinės adresas Žeimenos g. 62-4, Kaunas (toliau – „Klinika“ arba „mes“).

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Pacientų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • Komunikavimo su užklausas pateikusiais asmenimis ir pacientais tikslu
 • Tapatybės nustatymo ir identifikavimo tikslu
 • Tinkamo su pacientais ir kitais asmenimis sudarytų sutarčių vykdymo tikslu (dėl sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo ar kt.)
 • Tinkamo aptarnavimo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimo tikslu
 • Teisės aktuose numatytų reikalavimų tinkamo įvykdymo tikslu
 • Vidaus administravimo tikslu

Kokiais pagrindais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenis tvarkome šiais teisiniais pagrindais:

 • Klinikos teisėtam interesui įgyvendinti
 • Klinikos sudarytose sutartyse numatytiems įsipareigojimams tinkamai įvykdyti
 • Teisės aktuose numatytų reikalavimų įvykdymui
 • Sutikimo pagrindu

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Teikdami asmens sveikatos priežiūros paslaugas, galime tvarkyti tokius pacientų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, lytis, šeiminė padėtis, elektroninės asmens sveikatos istorijos identifikacinis numeris, valstybinio socialinio draudimo numeris, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, el. pašto adresas, paciento atstovai (šeimos nariai), duomenys apie sveikatos būklę, apžiūros rezultatus, paciento nusiskundimus, atliktus tyrimus ir jų rezultatus, paskirtą gydymą, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių paskyrimą, informacija apie pacientams išduotus dokumentus (pvz., siuntimus), kitus gydymo proceso duomenis.

Klinika gali tvarkyti pacientų atstovų ar šeimos narių duomenis, kuriuos jis pateikia Klinikai: vardą, pavardę, asmens kodą, įgaliojimo ar kito atstovavimą patvirtinančio dokumento duomenys (jeigu pateikiami).

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenis tvarkome tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, minimalia būtina apimtimi tik tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti. Duomenys tvarkomi laikantis Reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Asmens duomenis tvarkome tiek automatiniu, tiek neautomatiniu būdu. Automatiniu būdu duomenys tvarkome informacinėse sistemose, pvz., ESPBI IS (E-sveikata). Neautomatiniu būdu pildome ambulatorinę asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu), į kurią daromi įrašai apie paciento sveikatos būklę, apžiūros rezultatus, paciento nusiskundimus, atliktus tyrimus ir jų rezultatus, paskirtą gydymą, informacija apie pacientams išduotus dokumentus (pvz., siuntimus), kitus gydymo proceso duomenis.

Taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų.

Iš kokių šaltinių gauname asmens duomenis?

Galime tvarkyti asmens duomenis, gautus iš šių šaltinių:

 • Tiesiogiai iš jūsų, pačių duomenų subjektų (kai duomenis pateikiate registruodamiesi vizitui pas gydytoją, vizito metu ir kt.)
 • Iš trečiųjų šalių (pvz., Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos, teritorinių ligonių kasų, kitų sveikatos priežiūros įstaigų, tyrimus atliekančių laboratorijų, draudimo kompanijų ir kt.)

Jeigu pateikiate trečiojo asmens duomenis Klinikai, laikome, kad turite to asmens įgaliojimą ir sutikimą pateikti jo duomenis.

Duomenų tvarkymas pacientams registruojantis vizitui pas gydytoją

Klinika sudaro sąlygas pacientams registruotis vizitui pas gydytojus šiais būdais:

 • Paskambinus į Kliniką nurodytu (-ais) telefono numeriu (-ais)
 • Registruojantis Klinikos valdomoje interneto svetainėje saramedica.lt
 • Registruojantis trečiųjų asmenų valdomoje registracijos vizitui sistemoje, esančioje interneto svetainėje manodaktaras.lt

Registruojantis Klinikos nurodytu (-ais) telefono numeriu (-ais), gali būti daromas pokalbio įrašas, kuris saugomas nustatytą laikotarpį.

Asmenims registruojantis pas gydytoją internetu, jie turi pateikti tokią informaciją: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija, pas kokį gydytoją asmuo registruojasi, vizito data ir laikas, informacija apie sveikatos būklę. Registracijos metu surinkti duomenys tretiesiems asmenims nėra perduodami.

Kiek laiko tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Klinika taiko skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tvarkomų asmens duomenų kategorijų. Klinika saugo asmens duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 ir kituose teisės aktuose numatytais terminais, bet ne ilgiau negu to reikalauja tikslai, kuriais duomenys buvo surinkti. Jeigu teisės aktuose nėra numatyti atitinkami duomenų saugojimo terminai, Klinika duomenų saugojimo trukmę nustato vadovaudamasi Reglamento nuostatomis, atsižvelgiama į ieškinio senaties terminus.

Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, mes saugiai ir negrįžtamai sunaikiname nustatytu tikslu tvarkytus duomenis.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Klinika gali perduoti asmens duomenis šiems duomenų gavėjams:

 • teisės aktų numatytais atvejais pacientų duomenys gali būti teikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teritorinėms ligonių kasoms, kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, draudimo kompanijoms ir kitiems asmenims;
 • antstoliai, notarai, advokatai, teisines paslaugas, skolų išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai, buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas teikiančios įmonės;
 • teismai, teisėsaugos institucijos ir kt., pagal jų pateiktą prašymą arba Klinikos iniciatyva, jeigu yra įtarimų, kad buvo padaryta nusikalstama veika;
 • kiti subjektai, kuriems duomenis perduodame Jūsų prašymu ir sutikimu.

Jeigu Klinikai iškyla poreikis naudotis trečiųjų asmenų (paslaugų teikėjų) pagalba siekiant užtikrinti sklandų paslaugų teikimą ir veiklos organizavimą, prieš pasitelkdama tokius trečiuosius asmenis (duomenų tvarkytojus), Klinika įvertina, ar jie užtikrins pakankamą duomenų saugumo lygį ir įgyvendins reikalingas technines ir organizacines priemones asmens duomenų saugumui užtikrinti. Su trečiaisiais asmenimis Klinika sudaro duomenų tvarkymo sutartis ir kontroliuoja juos Reglamente numatyta tvarka.

Išimtiniais atvejais Klinika gali perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims, esantiems ne ES/EEE valstybėse, tačiau į trečiąsias šalis asmens duomenys gali būti perduodami tik taikant Reglamente numatytas tinkamas apsaugos priemones. Tarptautinėms organizacijoms Klinika asmens duomenų neperduoda.

Kokias teises turite kaip duomenų subjektas?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • būti informuotas apie savo duomenų tvarkymą
 • susipažinti su duomenimis
 • reikalauti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą
 • nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi
 • gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir teisę persiųsti juos kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą)
 • atšaukti mums duotą (-us) sutikimą (-us) dėl asmens duomenų tvarkymo

Jeigu ketinate pasinaudoti savo teisėmis, maloniai prašome kreiptis į mus el. paštu info@saramedica.lt, siųsdami prašymą ir pateikdami duomenis, leidžiančius Jus identifikuoti. Mes pateiksime atsakymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų neatlygintinai, tačiau jeigu prašymas bus nepagrįstas ar neproporcingas, turime teisę paprašyti atlyginti informacijos ar dokumentų pateikimo išlaidas arba atsisakyti tenkinti prašymą. Išimtiniais atvejais turime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų nagrinėjimo terminą papildomu 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiu.

Kur kreiptis kilus klausimams?

Jeigu turite klausimų, maloniai prašome kreiptis į mus el. paštu info@saramedica.lt arba tel. +370 657 88116. Gavę atsakymą, kuris Jūsų netenkina, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 28 04.

Paskutinis atnaujinimas 2020.09.01

Slapukų politika

Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai (angl. cookies), todėl paaiškiname, kaip jie veikia.

Slapukai – tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti vartotojo naudojimosi interneto svetaine įpročius. Įprastai slapukų rinkmenos įrašomos į vartotojo įrenginį ir vartotojui sugrįžus į interneto svetainę, jam pritaikomas turinys pagal jo poreikius ir ankstesnius pasirinkimus.

Interneto svetainėje www.saramedica.lt naudojami slapukai siekiant pagerinti Jūsų naršymo joje patirtį ir svetainės funkcionalumą. Interneto svetainėje www.saramedica.lt naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimasSlapuko aprašymasĮrašymo momentasSesijos trukmė
trx_addons_is_retinaSlapukai naudojami sklandžiam interneto svetainės veikimui užtikrinti.Pradėjus naršyti svetainėje1 diena
slimstat_tracking_codeSlapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai.Pradėjus naršyti svetainėje30 minučių
_gaGoogle Analytics naudojamas slapukas, analizuojantis svetainės lankytojų elgesį ir padedantis pagerinti svetainės lankytojų patirtį naudojantis svetaine.Pradėjus naršyti svetainėje2 metai
themify-popup-5879Padeda svetainei žinoti kada rodyti iššokantį langą.Pradėjus naršyti svetainėje1 diena
wp-settings-time-1Patikrina ar naršyklė leidžia slapukų naudojimą.Pradėjus naršyti svetainėje1 diena
autoptimize_feedPadeda svetainei optimizuoti svetainės krovimo greitį, slapukai praneša svetainei kada yra laikinoji atmintis yra atnaujinta.Pradėjus naršyti svetainėje1 diena
CookieLawInfoConsentSlapukas padeda svetainei atsiminti vartotojo pasirinktus slapukų nustatymus.Pradėjus naršyti svetainėje1 metai
viewed_cookie_policySlapukas praneša svetainei apie vartotojo naudojamus slapukus.Pradėjus naršyti svetainėje1 metai
cookielawinfo-
checkbox-necessary
Slapukas padeda svetainei atsiminti vartotojo pasirinktus slapukų nustatymus.Pradėjus naršyti svetainėje1 valanda
cookielawinfo-
checkbox-non-
necessary
Slapukas padeda svetainei atsiminti vartotojo pasirinktus slapukų nustatymus.Pradėjus naršyti svetainėje1 valanda

Standartiniai naršyklių nustatymai leidžia priimti slapukus, tačiau vartotojas gali nustatyti savo naršyklę taip, kad slapukai nebūtų priimami. Atlikus šiuos nustatymų pakeitimus kai kurios tinklapio dalys gali visai neveikti arba veikti netinkamai. Mobiliųjų įrenginių vartotojai, norėdami išjungti slapukų rinkimą, turėtų vadovautis įrenginio nustatymais.

Išsamesnės informacijos apie slapukus rasite www.aboutcookies.org

Get in Touch